Available courses

เนื้อหาภาคเรียนที่ ๑

หน่วย ๑ บทสนทนา

หน่วย ๒ ครอบครัว

หน่วย ๓ นับเลข

หน่วย ๔ ผลไม้

หน่วย ๕ สี

หน่วย ๖ สัตว์

หน่วย ๗ อาหาร เครื่องดื่ม

หน่วย ๘ ร่างกาย

หน่วย ๙ สระ+พยัญชนะ+วรรณยุกต์

หน่วย ๑๐ หลักการเขียนอักษรจีน

❤️ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนค่ะ❤️
"เขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยาก"
❤️ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนค่ะ❤️
"เรียนคอมไม่ใช่เรื่องยาก"
เนื้อหาการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1
หน่วยที่ 1 การประยุกต์
หน่วยที่ 2 จำนวนและตัวเลข
หน่วยที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
หน่วยที่ 4 การสร้าง